Technologické skupiny řezu stromů


Řezy zakládací

    Účelem zakládacích řezů je založení a výchova korun mladých stromů, které v dospělosti budou bez zásadních defektů a které budou svým tvarem a velikostí koruny odpovídat danému stanovišti. Proto se realizuje řez stromů takovým způsobem, který korunu formuje do tvaru přirozeného pro daný taxon, případně tvaru vyžadovaného pěstebním záměrem. V rámci zakládacích řezů dochází případně i k zahájení tvarování korun.

Zapěstování koruny (RZK)

Pro založení koruny u špičáků je možné zkrátit terminální výhon technikou řezu na pupen.
 •     Při zakládání koruny u listnatých taxonů je nutné respektovat jejich architekturu a tvar v dospělosti.

Řez komparativní(srovnávací) (RK)

 • ·       V případě potřeby probíhá komparativní řez jako součást výsadby stromu. Rozsah řezuse volí podle taxonu, typu sazenice, období výsadby, podmínek stanoviště a možností následné páče.
 • ·       Cílem RK je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu v koruně stromu.
 • ·       Při RK odstraňujeme přednostně větve a výhony poškozené a pokračujeme odstraněním větví z pohledu definice výchovného řezu. Je-li třeba odstranit více větví, pokračujeme proředěním korunky.
 • ·       Přednostně odstraňujeme celé výhony, zkracujeme je jenom v odůvodněných případech.
 • ·       RK se provádí současně s výsadbou stromu, tedy v termínu pro výsadbu stromů.

Řez výchovný (RV)

 • ·       Cílem výchovného řezu je vytvoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu.
 • ·       Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuelně zkracováním bočních konkurenčních výhonů.
 • ·       Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce.
 • ·       Při zkracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev.
 • ·       Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně neodstraňujeme.
 • ·       Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2.
 • ·       U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce nelze korunku zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je tedy potřeba počítat s výškou roubování.
 • ·       V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30% , v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu.
 • ·       Interval jednotlivých zásahů je v případě výchovného řezu maximálně 2-3 roky, v opodstatněných případech až 5 let.
Bezpečnostní řez – udržovací řez zaměřený pouze na zlepšení provozní bezpečnosti ošetřovaného stromu. Cílem zásahu je bezpečný strom, který neohrožuje své okolí (zdraví osob či majetek). Z koruny odstraňujeme silné odumřelé větve a dále větve, které bezprostředně hrozí odlomením a pádem na zem. Provádí se v kterémkoli ročním období
Zdravotní řez – komplexní udržovací řez s cílem udržet strom co nejdéle ve fázi plné funkčnosti. Odstraňují se především větve odumřelé, se sníženou vitalitou, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, větve rostoucí do středu koruny, infikované chorobami či napadené škůdci, nebo jinak rizikové. To vše při zachování charakteristického tvaru koruny pro daný druh stromu.

 • Základní zdravotní řez – méně podrobný zdravotní řez (ekonomické důvody). Cíle i zásady stejné jako zdravotní řez, ale týká se zpravidla větví o průměru větším než 3 cm.
 • Řez na hlavu – je speciální řez, který se využívá k úpravám stromů vysázených v úzkých ulicích, jež korunovou rozlohou nevyhovují daným poměrům. Provádí se v období druhé poloviny vegetačního klidu s intenzitou řezu 1 – 3 roky.

 • Redukční řez – jedná se o řez zmenšující objem koruny, často zahrnující také řez zdravotní nebo základní zdravotní. Při obvodové redukci se zmenšuje náporová plocha vůči větru z důvodu stabilizace stromu. Při sesazení dochází k hlubokému řezu kosterních větví a je možné ho realizovat výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou kmenovou výmladností (např. vrby, topoly, lípy).
 • Tvarovací řez – speciální řezy, jejichž účelem je pravidelná redukce celého objemu sekundární koruny. Jedná se o intenzivní způsoby ošetřování stromů s cílem trvale změnit tvar jejich korun (estetické či provozní důvody).
 • Zkracovací řezy

Zlatý řez - esteticky optimální poměr délky částí ořezávaného stromu, tzv. zlatý řez. Poměr délky jednotlivých částí je vždy stejný (60:40) 

Vytvoření nové koruny k provedení výchovného řezu k tvorbě hlavatého stromu nebo jinak pravidelně ořezávaného stromu ze starších jedinců nebo citlivějších druhů dřevin.

Postupný ořez stromu- nejdřív zkrátíme kosterní větve podle požadavku se zachováním přirozeného tvaru koruny pro konkrétní druh a necháme několik let obrazit. Nakonec odřízneme zbytky kosterních větví a ponecháme mladší nově vyrostlé.

 • Stromy a dráty elektrického vedení

Kácení dřevin v blízkosti elektrického vedení se provádí nejčastěji v období vegetačního klidu mezi říjnem a březnem, ořezy lze provádět celoročně. Při nedodržení minimální vzdálenosti porostu od elektrického vedení hrozí v konkrétních případech od příslušného úřadu pokuta až do výše sto tisíc korun.

Při ořezávání stromů by se člověk nikdy neměl přiblížit k vodičům blíž, než je stanovená minimální bezpečná vzdálenost, a to ani nářadím, vybavením nebo třeba větví stromu, kterou drží v ruce. Také není vhodné ořezávat stromy po dešti nebo při zvýšené vlhkosti vzduchu.

Minimální bezpečná vzdálenost od vedení při práci

Napětí

Bezpečná vzdálenost

Nízké napětí 400/230 V

1 m

Vysoké napětí 22 kV

2 m

Velmi vysoké napětí 110 kV

3 m

 

Nejkratší vzdálenost porostu od vedení po ořezu

Napětí

Minimální vzdálenost

Nízké napětí 400/230 V

2 m

Vysoké napětí 22 kV

3,6 m

Velmi vysoké napětí 110 kV

4,5 m